Predaj vojenskej techniky

Predaj vojenskej techniky

Ponúkame vojenskú pásovú a kolesovú techniku a iný vojenský materiál (ďalej len ''výrobky obranného priemyslu'').

Tieto výrobky obranného priemyslu môže nadobúdať len oprávnená osoba, ktorá:

a) má povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu podľa zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) alebo je zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu v zmysle citovaného zákona v bode a).

Zberateľ môže nadobudnúť znehodnotené výrobky obranného priemyslu len na základe povolenia pre nákup, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR, Samostatné oddelenie dohľadu nad obchodovaním s vojenským materiálom, Mierová 19, 827 15 Bratislava 21

Ponúkame: